افغانستان / 03.03.2017 - اسپوتنیک دری

3 مارس 2017 ... ریس کمیته بین المللی المپیک در مورد روابط متقابل خود با پوتین صحبت کرد ... هربرت ریموند مک مستر مشاور امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا شام امروز طی ... ها و کنترل انتخابات باشد، چه نیاز به برگزاری و حیف و میل هزینه ها؟ ... بدست طالبان سقوط کرد، دوباره تحت کنترول دولت قرار گرفته است. .... قواعد استفاده از مواد.

الدردشة على الانترنت

اصل مقاله (248 K) - دانشگاه تهران

ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن از زواﻳﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮي. را ﻣـﻮرد ..... درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻳـﻚ ﻣﻴﻠ .... اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﺘﺒﺎر و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ. ي ﻣﻨﺒﻊ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ..... Tucker, Raymond (1970), “Reliability of Semantic Differential Scales: The...

الدردشة على الانترنت

واقعیت انقلاب فرهنگی چین / امید بهرنگ – نقد اقتصاد سیاسی

11 جولای 2014 ... در مقالات آفاری این چارچوب فکری بتلهایم نیست که مورد نقد قرار ..... بهانه گرفته می شود که مائو از ادبیات نژادپرستانه علیه سیاهان استفاده ..... ای میل نویسنده: ... خط در میان حزب کمونیست چین) – اثر ریموند لوتا؛ «انقلاب و ضدانقلاب در...

الدردشة على الانترنت

Paris Nocturne by Patrick Modiano — Reviews, Discussion ...

Gary said: In the streets at night, I had the impression I was living another life, a more ... To ask other readers questions about Paris Nocturne, please sign up. ...... The car was driven by a woman and they are both taken to the hospital. .... read the whole novel after a while seeing how much I like the author's use of imagery.

الدردشة على الانترنت

Unwilling - definition of unwilling by The Free Dictionary

1. disinclined, reluctant, averse, loath, slow, opposed, resistant, not about, not in the mood, indisposed Initially the government was unwilling to accept the defeat...

الدردشة على الانترنت

مصادر دینی آزادی و عدالت - ديگران - khamenei.ir

14 نوامبر 2012 ... این که استوارت میل در توجیه آزادی، از فایده‌گرایی و منافع شخصی سر در .... شد؛ بی‌آن که محتوای این تعاریف مورد بحث و وارسی کافی قرار گیرند. ..... پیشینی، پایة سنجش صفات و اَفعال منتسب به خداوند قرار گرفته است در ..... 1ـ پوپر، کارل‌ ریموند. ... خود را به نسخه بالاتر ارتقاء دهید یا از دیگر مرورگرها استفاده کنید.

الدردشة على الانترنت

How to pick the best VPN service - ProtonMail Blog

Mar 7, 2017 ... The primary use cases for a VPN service are the following: ... is why great care must be taken when selecting the best VPN service. VPN Security Problems. About a year ago, we started to analyze VPN services more deeply in response from user inquiries. ..... Raymond Menefee , March 8, 2017 at 2:53 PM.

الدردشة على الانترنت

جرج آر. آر. مارتین - دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش - وستروس

جرج ریموند ریچارد مارتین (متولد 20 سپتامبر، 1948)، که گاهی با نام GRRM نیز خوانده می ..... هرگز گفته شود ماتین علاقه ی شکسپیر به تراژدی های احمقانه را استفاده نمی کند.» ... مارتین میل شدیدش به کشتن شخصیت های مهم را به عنوان ضرورتی برای عمق ... های مجموعه ی آتش و یخ از سوی برخی خوانندگانش مورد نقد قرار گرفته است، از جمله...

الدردشة على الانترنت

ژاک لاکان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

او تحت تأثیر کار روانکاوی بوین با گروه‌ها قرار گرفت و این تأثیر در آینده، به تأکید او بر مطالعهٔ ... ایده‌های فروید در مورد مفهوم سوژه، دانش و میل دستخوش تحریف شده‌اند ۳. ... ژاک لاکان تلاش می‌کند تا با استفاده از روش دیالکتیکی هگل و زبان‌شناسی فردینان دو .... ریموند تالیس در مورد لاکان چنین نوشته است: «مورخان آینده‌ای که به جستجوی...

الدردشة على الانترنت

،آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﺳﯿﺎب.... ﺟﺖ ﻣﯿﻠﻬﺎ ﺗﻮ

ﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﯾﺰرﻫﺎ. : ﺟﺖ ﻣﯿﻞ. :ﻫﺎ. در ﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي ... ﮔﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ... ﺧﺎص ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎي ... ﺷﺶ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪي آﺳﯿﺎب رﯾﻤﻮﻧﺪ.

الدردشة على الانترنت

Snowman author Raymond Briggs describes his daily routine as he ...

Dec 18, 2016 ... Author Raymond Briggs's day begins with medication and ends with bed at ... And when asked about the nature of the pill he takes at the...

الدردشة على الانترنت

ﺩﺭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﻭ ﺍﺯﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻭﺍﻳـﺎ ﺳـﻦ ... ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻴﻞ. ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺸـﺮﻱ ﺍﺳـﺖ ﻭ. ﭼﻪ. ﺑﺴﺎ. ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ..... ﺧﺪﻣﺎﺕ،ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺗـﺎﺯﻩ ﺍﻳـﻦ ﺩﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ... ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﺶ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ. ﺍﺳﺖ.

الدردشة على الانترنت

پست‌مدرنیسم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقش، کاربرد صحیح و معنای پسانوگرایی همچنان مورد بحث‌های شدید قرار داشته و در ... نیز آن را به‌عنوان اصطلاحاتی از قبیل عصر معاصر نوگرایی مورد استفاده قرار می‌دهند. .... پذیری پایداری بیش تر مورد توجه قرار گرفته و بر اهمیت درک و شناخت این مفهوم .... رسانه‌اي(!) فرهنگ اجتماعي، سياسي و فرهنگي (و ادبي) ايران جداي از ميل حاکمّيت از...

الدردشة على الانترنت

کمبود رابطه جنسی دارم - YouTube

5 ژانويه 2017 ... پرسش خانمی در مورد کمبود رابطه جنسی با همسرش In our videos we ... Ferrer Raymond ... میل شدیدی به رابطه جنسی دارم ولی شوهرم توجهی به این مسئله نمی‌کند ... خانمی که در کودکی مکرراً مورد سو استفاده جنسی‌ پدر قرار گرفته و حالا...

الدردشة على الانترنت

پست‌مدرنیسم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقش، کاربرد صحیح و معنای پسانوگرایی همچنان مورد بحث‌های شدید قرار داشته و در ... نیز آن را به‌عنوان اصطلاحاتی از قبیل عصر معاصر نوگرایی مورد استفاده قرار می‌دهند. .... پذیری پایداری بیش تر مورد توجه قرار گرفته و بر اهمیت درک و شناخت این مفهوم .... رسانه‌اي(!) فرهنگ اجتماعي، سياسي و فرهنگي (و ادبي) ايران جداي از ميل حاکمّيت از...

الدردشة على الانترنت

فریدریش نیچه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برتراند راسل در «تاریخ فلسفه غرب» در مورد نیچه می‌گوید: «ابرمرد نیچه شباهت ... در اواخر عمر نیچه خواهرش از او مراقبت می‌کرد که او هم حداکثر استفاده را از عواید ... و غیرمعتبر لانگ-آیک‌بام مطرح شده بود، به کرّات مورد استناد قرار گرفته است. ... برانگیختگی‌ای که در چنین حالاتی به فرد دست می‌دهد، میل و ارادهٔ هنری را در او فزونی می‌بخشد:.

الدردشة على الانترنت

ریموند کتل - دانشنامه روانشناسی مردمی

5 ژانويه 2017 ... هدف ریموند کتل (۱۹۰۵- ۱۹۹۸) از بررسی شخصیت این بود که پیش ... عاملی (Factor Analysis) قرار می داد که عبارت است از ارزیابی رابطه بین هر جفت ارزیابی صورت گرفته از یک گروه آزمودنی برای مشخص کردن عوامل مشترک. ... از ارگ برای اشاره به مفهوم غریزه یا سایق استفاده کرد. .... نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

الدردشة على الانترنت

کارل پوپر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پوپر همچنین هگل را مورد حمله قرار داد چرا که وی را یک مطلق‌گرای خطر ساز می‌دانست. البته در این کتاب، کارل مارکس نیز مورد هجمهٔ انتقادی پوپر قرار گرفته و به دلیل...

الدردشة على الانترنت

هنر و اندیشه رهایی | پــــلّـه

4 فوریه 2017 ... به اعتقاد این گروه، کاری که هنر قرار است انجام دهد و کاری که سیاست و ... شده که نبوغ و تخیل هنرمند را در سایه ثبت واقعیت، نادیده گرفته اند. ... به زعم «کانت» احساس رضایت مندی حاصل از مشاهده امر زیبا نتیجه حکم ذوقی و عاری از میل و غرض است. ..... آن ها را سفارش می دهد، تصاحب می کند و به سود خود مورد استفاده قرار می دهد.

الدردشة على الانترنت

انیمیشن Inner Workings دیزنی، برقراری تعادل میان کار و زندگی ...

جدیدترین فیلم کوتاه دیزنی با استفاده از نرم افزار Meander طرح‌های دوبعدی ... است که هر روز سر کار می‌رود اما میل قلبی‌اش او را به ترک شغلش ترغیب می‌کند. ... و هم اکنون اکران فیلم در سینماها و سالن‌ها از انیمیشن موانا پیشی گرفته است. ... Inner Workings که بعنوان بخشی از برنامه WDAS تولید شده است، از میان ۷۳ مورد انتخاب گردید.

الدردشة على الانترنت

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ - پژوهش حقوق کیفری

اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار میدهد درحالیکه جرم اقتصادی ناظر به اعمال مخل. به سیاست ها ... سیستم منسجم و سازمان یافته رفتار م یکند 3 - باید با استفاده از فعالی تهای تجاری ، ... رایجترین تعریفی که از جرم اقتصادی صورت گرفته عبارت است از ) ..... فساد مالی را در پی دارد، جرایمی مانند اختلاس ، ارتشا ، حیف و میل اموال عمومی و غیره.

الدردشة على الانترنت

شهرزاد؛ روایت و میل - پروبلماتیکا

18 آوريل 2016 ... ریموند جین در رمان دلپذیر و بسیار زیرکانه‌ی خود به نام خواننده، ( اکنون نیز در ... شهرزادی را که در ادامه مورد واکاوی قرار خواهیم داد، یک موجود جنسی نیز هست که کلام ( و ... است و مقدمه‌ی آن نباید مجزا شده و به منزله‌ی پیشامتن[۱۸] در نظر گرفته شود. .... به مکرهای زنان مورد استفاده قرار می‌گرفت؛[۴۱]و تا امروز در ادبیات مدرن عرب ادامه...

الدردشة على الانترنت

کمبود رابطه جنسی دارم - YouTube

5 ژانويه 2017 ... پرسش خانمی در مورد کمبود رابطه جنسی با همسرش In our videos we ... Ferrer Raymond ... میل شدیدی به رابطه جنسی دارم ولی شوهرم توجهی به این مسئله نمی‌کند ... خانمی که در کودکی مکرراً مورد سو استفاده جنسی‌ پدر قرار گرفته و حالا...

الدردشة على الانترنت

خاک و خاطره افغانستان و ژنرالانی که بازوان امنیتی ترامپ شدند - BBC ...

25 فوریه 2017 ... هربرت ریموند مک‌ماستر، مشاور امنیت ملی کنونی دونالد ترامپ هم میان افغان‌ها و ... جلو حیف و میل صدها میلیون دلار کمک این کشور به افغانستان را در سطح فرماندهی ... مشاورت امنیت ملی آمریکا قرار داشت، هم مدت طولانی در افغانستان خدمت کرده‌است. ... کشورهایی که این ارتباط را دارند و از آن استفاده می‌کنند، می‌توانند در معادلات...

الدردشة على الانترنت

امضاءکنندگان نامه به ترامپ علیه ایران را بهتر بشناسید+تصاویر

26 دسامبر 2016 ... آمریکایی" شده است و باید جلوی آن گرفته شود. ... زند و معلوم می گردد که آرمان مورد نظر این موجودات(و البته همپالگی های داخلی ان ها) نه از دل اندیشه های فلسفی جان لاک، جان استیوارت میل، ژان ژاک روسو و ریموند پوپر، که از لوله تفنگ و دهانه ... این همان لیبرالیسمی است که قرار بود از جلیقه های انتحاری و لوله کلاشنیکوف جبهه...

الدردشة على الانترنت

How to pick the best VPN service - ProtonMail Blog

Mar 7, 2017 ... The primary use cases for a VPN service are the following: ... is why great care must be taken when selecting the best VPN service. VPN Security Problems. About a year ago, we started to analyze VPN services more deeply in response from user inquiries. ..... Raymond Menefee , March 8, 2017 at 2:53 PM.

الدردشة على الانترنت

How I faced up to my fear of death and learned to love ... - Daily Mail

Feb 25, 2017 ... By Kate Garraway For The Mail On Sunday ... for the belt that I'd taken off the night before, only to find it in the fridge. .... There are lots of scary things about getting older, but one of the ..... Singer Stefani Germanotta drops famous stage name for A Star Is Born Decided to use her real name for big movie.

الدردشة على الانترنت

پیش‌پاافتاده‌های بنیادی، بندهای ۴-۱ | بهروز صفدری

17 سپتامبر 2015 ... البته باید در مورد رفورمیسم ادای حق کرد : آن‌جا که بُناپارت شکست می‌خورد، ... اما معجزه بیش از آن‌که از میان برداشتنِ مرگ باشد از میان برداشتنِ خودکشی و میل به مردن است. ... گروه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و بیگانگان از آن‌ها بیرون نگاه‌داشته می‌شوند، و ... [۱] – cueillette ، چيدنِ بر و بار و ريشه‌ي‌ گياهانِ خودرو و استفاده‌ از...

الدردشة على الانترنت

فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي، شماره 26 - Magiran

راهنمای موضوعی نشريات. اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است: 1 علوم اجتماعي. خدمات سايت. /pajouhesh.sanjesh. فصلنامه پژوهش هاي...

الدردشة على الانترنت

کلیسای جامع و بازار - علی مولایی

12 نوامبر 2016 ... مقاله کلیسای جامع و بازار از اریک ریموند یکی از مقاله‌های مشهور در زمینه ... که هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشتم. .... شبیه یونیکس برای ماشین‌های ۳۸۶، گرفته بود کار خود را شروع کرد. ..... یک نسخه یونیکس و یک کانکشن میل SLIP/PPP استفاده می‌کند، حقیقتاً مفید بود.

الدردشة على الانترنت

چگونه هکر شویم؟ مقاله ای از اریک ریموند | کیبرد آزاد

21 ژانويه 2011 ... اریک ریموند (Eric Steven Raymond) می‌گوید: چگونه یک هکر شویم؟ .... است، به طور گسترده ای در طراحی صفحات فعال وب و مدیریت سیستم به کار گرفته شده است و حتی اگر ... بسیاری از مردم از Perl در جایی استفاده می‌کنند که من پیتون را پیشنهاد کردم. .... پنج چیز وجود دارد که با انجام آن مورد احترام هکرها قرار می‌گیرید:.

الدردشة على الانترنت

A study of the relationship between sexual activity and breastfeeding

ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨـﺼﺎﺕ ﻓـﺮﺩی .... ﻣﺎﻩ، ﻣﯿﻞ و. ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺟﻨـﺴﯽ. و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﺩﺭ ﺩوﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤـﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﯽ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و. ﺑـﺎ ﺯﻧـﺎﻥ ﻏﯿﺮﺷـﯿﺮﺩﻩ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪ . ﺗﻌـﺪﺍﺩ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘـﺎﯾﻠﻮﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺮﺍی ..... .1 Pastore L, Owens A, Raymond C. postpartum.

الدردشة على الانترنت

ژاک لاکان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

او تحت تأثیر کار روانکاوی بوین با گروه‌ها قرار گرفت و این تأثیر در آینده، به تأکید او بر مطالعهٔ ... ایده‌های فروید در مورد مفهوم سوژه، دانش و میل دستخوش تحریف شده‌اند ۳. ... ژاک لاکان تلاش می‌کند تا با استفاده از روش دیالکتیکی هگل و زبان‌شناسی فردینان دو .... ریموند تالیس در مورد لاکان چنین نوشته است: «مورخان آینده‌ای که به جستجوی...

الدردشة على الانترنت

Sign In

Microsoft account. Sign in. Use your Microsoft account. What's this? Email, phone, or Skype. No account? Create one! Terms of Use Privacy & Cookies.

الدردشة على الانترنت

،آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﺳﯿﺎب.... ﺟﺖ ﻣﯿﻠﻬﺎ ﺗﻮ

ﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﯾﺰرﻫﺎ. : ﺟﺖ ﻣﯿﻞ. :ﻫﺎ. در ﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي ... ﮔﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ... ﺧﺎص ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎي ... ﺷﺶ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪي آﺳﯿﺎب رﯾﻤﻮﻧﺪ.

الدردشة على الانترنت